Wytyczne dotyczące praktycznego wdrażania zasad spełniania wymagań bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie zgodnie z wymaganiami załącznika II RWK 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

Zasady bioasekuracji dotyczą gospodarstw utrzymujących świnie, które znajdują się we wszystkich obszarach objętych ograniczeniami, z których świnie będą wywożone poza obszary objęte ograniczeniami; materiał biologiczny będzie wywożony poza obszary objęte ograniczeniami; UPPZ będą wywożone poza obszary objęte ograniczeniami; świeże mięso, surowe wyroby mięsne oraz produkty mięsne otrzymane ze świń utrzymywanych i ubitych w obszarze objętym ograniczeniami II i III będą wywożone poza te obszary.

Gospodarstwa, które wprowadzają na rynek zarówno zwierzęta, jak i ww. produkty zwierzęce opisane powyżej muszą wdrożyć następujące zasady:

 

zasady utrzymania świń: nie może być bezpośredniego ani pośredniego kontaktu między utrzymywanymi świniami, dzikami zarówno żywymi, tuszami dzików odstrzelonych lub zwłokami dzików padłych a co najmniej z innymi świniami utrzymywanymi w innych gospodarstwach (np. zakaz naturalnego krycia loch i loszek przez knura pochodzącego z innego gospodarstwa; nie utrzymywanie własnych świń przez pracowników zatrudnionych spoza fermy obsługujących świnie, itp.)

 

Wyznaczenie strefy brudnej i czystej - każdorazowa zmiana obuwia i odzieży roboczej przy wejściu i wyjściu do/z budynku inwentarskiego, w którym przebywają świnie. Należy ustanowić wydzieloną strefę (np. oddzieloną ścianką działową lub ławką), poza którą nie można przemieszczać się bez zmiany odzieży i obuwia.

 

mycie i dezynfekcja rąk oraz dezynfekcja obuwia przy wejściu do pomieszczeń inwentarskich odpowiednimi środkami biobójczymi

 

brak jakiegokolwiek kontaktu z utrzymywanymi świniami przez okres co najmniej 48 godzin przez osoby uczestniczące w polowaniu lub odstrzale 1 sanitarnym, na którym pozyskano dziki lub jakiegokolwiek innego kontaktu z dzikami, tuszami lub zwłokami dzików

 

obowiązuje zakaz wstępu nieupoważnionych osób lub wjazdu nieupoważnionych środków transportu do gospodarstwa, w tym do pomieszczeń, w których trzymane są świnie. Oznacza to konieczność rejestracji wraz z zapisaniem celu wizyty wszystkich osób wchodzących do budynków inwentarskich o istotnym znaczeniu jak chlewnia, magazyn materiałów ściółkowych i pasz; 

 

obowiązkowe jest rejestrowanie wszystkich osób i środków transportu, wkraczających do gospodarstwa, w którym trzymane są świnie

 

pomieszczenia i budynki gospodarstwa, w którym trzymane są świnie, muszą: (i) być zbudowane w taki sposób aby żadne inne zwierzęta z zewnątrz nie mogły wejść do budynków lub pomieszczeń, ani mieć kontaktu ze świniami utrzymywanymi w budynku/pomieszczeniu, ich paszą i ściółką