CZERWONA STREFA

Na terenie powiatu gostyńskiego w strefie czerwonej, obszarze zagrożonym znajdują się miejscowości leżące w 2 gminach:

 

1) w gminie Krobia, miejscowości: Karzec, Przyborowo, Ziemlin;

2) w gminie Poniec, miejscowości: Dzięczyna, Janiszewo, Poniec, Sarbinowo, Szurkowo, Śmiłowo, Waszkowo, Włostki, Wydawy, Zawada.

 

Na obszarze zagrożonym zakazuje się:

1) wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń z gospodarstw bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;

2) transportu świń po drogach publicznych lub wewnętrznych, z wyłączeniem dróg wewnętrznych w gospodarstwach, z wyjątkiem transportu świń do rzeźni za zgodą właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;

3) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt oraz odłowów zwierząt łownych.

 

Na obszarze zagrożonym nakazuje się:

1) oczyszczenie, odkażenie, a jeżeli jest to konieczne, także dezynsekcję środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu zwierząt, tusz, pasz, nawozów naturalnych lub przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby;

2) zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;

3) niezwłoczne powiadamianie powiatowego lekarza weterynarii przez posiadaczy świń o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie;

4) oznakowanie obszaru, poprzez umieszczenie na granicach obszaru, na drogach publicznych trwałych tablic z napisem: "AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ OBSZAR ZAGROŻONY", przy czym tablica i napis na niej ma mieć takie wymiary, aby był czytelny z odległości co najmniej 100 m.

 

!

!

Spełnianie zasad bioasekuracji, które są przybliżone -> Zasady bioasekuracji wraz ze zmianami po 31.10.2021

 

Po wejściu w strefę czerwoną obowiązuje założenie stacji deratyzacyjnych oraz ich monitorowanie i sporządzanie rejestru. 

 

Zgłoszenie zmian stanu stada świń w ARiMR musi się odbywać w ciągu 2 dni.

 

Po 31 październiku 2021 na terenie obszarów objętych obostrzeniami zachodzą istotne zmiany np. obowiązek posiadania ogrodzenia, dlatego proszę się z nimi zapoznać w sekcji: Zasady bioasekuracji wraz ze zmianami po 31.10.2021

 

 

 

 

Obszar objęty ograniczeniami III – kolor czerwony na mapie – strefa wyznaczona w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń w gospodarstwie utrzymującym świnie.

 

W ramach programu posiadacze świń są obowiązani:

 

do codziennego kontrolowania stanu zdrowia świń;

do informowania urzędowego lekarza weterynarii o każdym przypadku padnięcia świni w gospodarstwie - 65 572 16 85

do niezwłocznego zawiadomienia organu Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższego podmiotu świadczącego usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej albo wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o każdym przypadku podejrzenia wystąpienia ASF.

 

 

Ubój na użytek własny – możliwy pod warunkiem:

1) świnie były utrzymywane w tym gospodarstwie co najmniej przez 30 dni przed ubojem;

2) świnie zostaną poddane badaniu przedubojowemu;

3) mięso pozyskane w wyniku uboju świń zostanie poddane badaniu poubojowemu.

4) pobrano próbki do badań laboratoryjnych w kierunku ASF.

!