ZASADY BIOASEKURACJI

1. Karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących.

 

2. Prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie.

 

3. Zabezpieczenie budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych.

 

4. Utrzymywanie świń w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko świnie, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne.

 

5. Wykonywanie czynności związanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie.

 

6. Stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń, przed rozpoczęciem tych czynności, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie i odkażanie rąk oraz oczyszczanie i odkażanie obuwia.

 

7. Bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń.

 

8. Używanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do wykonywania tych czynności.

 

9. Wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, i wyjściami z tych pomieszczeń, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia, a długość – nie mniejsza niż 1 m, a także stałe utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego.

 

10. Sporządzenie przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń, z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki, oraz bieżące aktualizowanie tego spisu.

 

11. Zabezpieczenie wybiegu dla świń podwójnym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5 m, związanym na stałe z podłożem – w przypadku utrzymywania świń w gospodarstwie w systemie otwartym (wolnowybiegowym).

 

12. Zakaz wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego pochozących z dzików oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem ASF.

 

13. Zakaz wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt.

 

14. Zakaz wykorzystywania w pomieszczeniach, w których są utrzymywane świnie, słomy na ściółkę dla zwierząt, pochodzącej z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że tę słomę poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa ASF lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 90 dni przed jej wykorzystaniem.

 

15. Zakaz karmienia świń zielonką lub ziarnem pochodzącymi z obszaru objętego ograniczeniami lub z obszaru zagrożenia, chyba że tę zielonkę lub to ziarno poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa ASF lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 30 dni przed ich podaniem świniom.

 

Zasady bioasekuracji dotyczą gospodarstw utrzymujących świnie, które znajdują się we wszystkich obszarach objętych ograniczeniami, z których świnie będą wywożone poza obszary objęte ograniczeniami; materiał biologiczny będzie wywożony poza obszary objęte ograniczeniami; UPPZ będą wywożone poza obszary objęte ograniczeniami; świeże mięso, surowe wyroby mięsne oraz produkty mięsne otrzymane ze świń utrzymywanych i ubitych w obszarze objętym ograniczeniami II i III będą wywożone poza te obszary.

ZMIANY OBOWIĄZUJĄCE 
PO 31.10.2021

Wyznaczenie strefy brudnej i czystej - każdorazowa zmiana obuwia i odzieży roboczej przy wejściu i wyjściu do/z budynku inwentarskiego, w którym przebywają świnie. Należy ustanowić wydzieloną strefę (np. oddzieloną ścianką działową lub ławką), poza którą nie można przemieszczać się bez zmiany odzieży i obuwia.

 

 

Posiadanie ogrodzenia chroniące pomieszczenia, w których trzymane są świnie oraz budynki, w których przechowywana jest pasza i ściółka. Ściana budynków z odpowiednio zabezpieczonymi otworami okiennymi i nieposiadająca otworów wejściowych/wjazdów do budynku, może stanowić barierę spełniającą wyznaczony cel.

 

  1.  

„Plan bezpieczeństwa biologicznego” zatwierdzony przez właściwego PLW, uwzględniający profil gospodarstwa i ustawodawstwo krajowe. „Zatwierdzenie”, czyli potwierdzenie sporządzenia dokumentacji, zawierające wszystkie wymagane elementy, będzie częścią składową kontroli spełnienia zasad bioasekuracji.

 

  1.  

Kontrole PLW lub urzędowych lekarzy weterynarii w gospodarstwach prowadzone są z następującą częstotliwością: w obszarach objętych ograniczeniami I i II (strefa niebieska i różowa) dwa razy do roku w odstępach min. 4 miesięcy.

W obszarze objętym ograniczeniami III (strefa czerwona) 4 razy do roku w odstępach 3 miesięcznych. Liczba kontroli może być zmniejszona do 2 rocznie, jeśli ostatnia kontrola warunków utrzymania świń potwierdziła spełnienie wymagań bioasekuracji.

 

 

 

 

 

 

 

 

W sekcji przydatne pliki, znajdziesz wzory druków, które są potrzebne do prowadzenie odpowiednich rejestrów. Dodatkowo znajduje się tam lista preparatów biobójczych, w walce z ASF ważne jest, aby wybierać produkty wirusobójcze. 

 

Refundacja wydatków poniesionych na bioasekurację.

 

Na kontrolę bioasekuracyjną najlepiej umówić wysyłając maila z danymi teleadresowymi na adres gostyn.piw@piwgostyn.pl.